b2b@amcwroclaw.pl  +48 71 342 87 44+48 609 488 586
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

 

Regulamin korzystania z internetowej platformy B2B AMC HURTOWNIA MODELARSKA

1. AMC Biuro Handlowo-Usługowe Anna Ćwieczkowska z siedzibą we Wrocławiu  przy ulicy Krzemienieckiej 60A  NIP PL8940044121 prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów modelarskich i w tym zakresie jest właścicielem internetowej platformy sprzedażowej B2B AMC HURTOWNIA MODELARSKA , służącej do wspomagania i obsługi sprzedaży produktów klientom hurtowym.

2. Platforma działa na pod adresem: http://b2b.amcwroclaw.pl/.               

   Ofertę handlową można przeglądać bez rejestracji – podane ceny towarów to sugerowane przez producentów ceny detaliczne w Euro

3. W celu skorzystania z platformy, kontrahent jest zobowiązany do dokonania rejestracji w platformie oraz podania danych wymaganych do rejestracji. Kontrahent ma dostęp do danych jego dotyczących oraz możliwość ich zmiany i aktualizacji. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zamówienia, do celów realizacji niniejszego regulaminu oraz umowy o współpracy, a także poszczególnych zamówień. Polityka prywatności  AMC Biuro Handlowo-Usługowe Anna Ćwieczkowska zamieszczona jest na stronie  www.amcwroclaw.pl

4. Opisy oraz zdjęcia produktów, oferowanych przez AMC HURTOWNIA MODELARSKA poprzez platformę, mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. AMC HURTOWNIA MODELARSKA dołoży wszelkich starań, aby były one zgodne z rzeczywistością, jednakże nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Takie uchybienia lub błędy nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kontrahenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kontrahent jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się z w AMC HURTOWNIA MODELARSKA celu uzyskania stosownych wyjaśnień.

5. Opisy i zdjęcia produktów oraz wszelkie inne materiały umieszczone na platformie B2B HURTOWNIA MODELARSKA mogą być kopiowane i wykorzystywane po uzyskaniu zgody od firmy AMC Biuro Handlowo-Usługowe Anna Ćwieczkowska.

6. Wszystkie ceny (na platformie dla kontrahenta zarejestrowanego ), są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny zgodne są z aktualnymi cennikami producentów poszczególnych marek.  Cena podana pod towarem to   cena hurtowa netto bez rabatów przysługujących klientowi . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności Kontrahent jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się z  AMC Hurtownia Modelarska w celu uzyskania stosownych wyjaśnień i zgłoszenia rozbieżności.

7. Na produkty zakupione poprzez platformę Kontrahentowi przysługują takie same rabaty, jak przy dotychczasowej formie zakupu (zamówienia mailowe i faksowe).

Dla  nowych klientów rabaty ustalane sa  indywidualnie w Warunkach Współpracy przesyłanych Klientowi przy rejestracji.

Rabaty naliczane są przy wystawianiu dokumentów sprzedaży.

8. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone w święta, dni wolne oraz po godz. 14.00 danego dnia będą realizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego pod tych dniach.

9. AMC HURTOWNIA MODELARSKA zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień na innych warunkach niż wskazane w niniejszym regulaminie, co dotyczy w szczególności zamówienia większej ilości produktów lub produktów o większej wartości. W tym przypadku zamówienia realizowane będą na indywidualnych warunkach ustalonych z klientem.

10. W przypadku opóźnienia w płatności, dostawa produktów może zostać wstrzymana do czasu ich uregulowania.

11. AMC HURTOWNIA MODELARSKA zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany cen produktów oferowanych poprzez platformę, zmiany lub wycofania oferowanych produktów, dodawania nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.

12. AMC HURTOWNIA MODELARSKA nie ponosi wobec Kontrahenta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z platformy, a w szczególności przerwy powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności.

13. W związku z umową o współpracy oraz niniejszym regulaminem, Kontrahent zobowiązany jest nie ujawniać jakichkolwiek tajemnic handlowych AMC Biuro Handlowo-Usługowe Anna Ćwieczkowska (tajemnica przedsiębiorstwa, którą objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane ,bez względu na ich formę, uzyskane przez Kontrahenta od AMC Biuro Handlowo-Usługowe Anna Ćwieczkowska); dotyczy to w szczególności: hasła, loginu oraz wszelkich danych dotyczących zasad działania oraz dostępu do platformy.

14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez Kontrahenta i obowiązuje przez czas nieokreślony.

15.  AMC Biuro Handlowo-Usługowe Anna Ćwieczkowska ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, a w szczególności dostępności oraz warunków dotyczących korzystania z platformy. Zmiana regulaminu może nastąpić przez umieszczenie na stronie internetowej platformy nowej wersji regulaminu lub zmian do regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej platformy. Kontrahent jest zobowiązany do bieżącego monitorowania publikowanych zmian regulaminu.

16. Akceptując niniejszy regulamin, Kontrahent zobowiązuje się do jego przestrzegania. Złożenie zamówienia poprzez platformę jest równoznaczne z akceptacją aktualnego Regulaminu.